O Nas

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest katolicką niepubliczną placówka wychowawczą, przeznaczoną dla dziewcząt w wieku od 7 lat do momentu ukończenia nauki, ale nie później niż do ukończenia 23 roku życia, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z lekkim oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej jak również z orzeczeniem o niedostosowaniu społecznym.

Warunki przyjęcia do Ośrodka

Wychowanki przyjmowane są do Ośrodka na podstawie:
1. Wniosku rodziców/opiekunów prawnych – w przypadku niepełnoletnich, lub na wniosek samej wychowanki – w przypadku jej pełnoletniości
2. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Głównym zadaniem Ośrodka Wychowawczego Caritas jest przygotowanie wychowanek, w miarę ich możliwości, do samodzielnego uczestnictwa w życiu, oraz maksymalnej integracji społecznej.

Cele wychowawcze realizowane są poprzez chrześcijańską formację duchową, kształtowanie i utrwalanie postaw poszanowania prawa jednostki ludzkiej oraz miłości bliźniego przy zachowaniu inspiracji katolickiej. Do ośrodka przyjmowane są dziewczęta bez względu na wyznanie religijne.

Ośrodek zapewnia wychowankom:

-całodobową i całotygodniową opiekę
-warunki do nauki i wychowania w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i zawodowych
-całkowitą opiekę wychowankom pozbawionym opieki rodzicielskiej
-możliwość realizacji celów rewalidacyjnych, edukacyjnych oraz rozwoju osobowego i duchowego.
-wykwalifikowaną kadrę i przyjazną atmosferę.

Kadra pedagogiczna, zatrudniona w ośrodku posiada wykształcenie kierunkowe. Pracują osoby swieckie jak i konsekrowane. Od 1 września 2015 r. prace pedagogiczne w ośrodku podjęły Siostry Małe Misjonarki Miłosierdzia.

Ośrodek posiada bardzo dobre warunki lokalowe. Placówka znajduje się w budynku otoczonym dużym terenem zieleni. W altankach ogrodowych odbywa się wiele spotkań i zajęć na świeżym powietrzu. Jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo (winda, łazienki). Dogodna lokalizacja umożliwia łatwy dojazd do szkół. W ośrodku znajduje się również kaplica.

Wychowanki mają możliwość rozwijania zainteresowań poprzez udział w zajęciach: plastycznych, kulinarnych, muzycznych i sportowych. Pobyt Mieszkanek w Ośrodku jest bezpłatny. Jednak rodzice i opiekunowie zobowiązani są do wyposażania ich w bieliznę, odzież, obuwie i inne przedmioty osobistego użytku.

Z HISTORII SPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej mający swoją siedzibę przy ul. Kawęczyńskiej 49, prowadzi swoją działalność dydaktyczno-wychowawczą od dnia 1 września 1993 roku. Organem prowadzącym - jest Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, który oddzielnym dekretem z dnia 1 lipca 1993r. powołał go do istnienia.

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na mocy porozumienia z dnia 1 września 1993r. z Kuratorium Oświaty, przedłużył działalność z już wcześniej istniejącym Zakładem Wychowawczym nr. 10, który przyjął nazwę: Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. [1]
 [2]
 [3]
 [4]
 [5]
 [6]
 [7]
 [8]
 [9]
 [10]
 [11]
 [12]
 [13]
 [14]
 [15]
 [16]
 [17]
 [18]
 [19]
 [20]
 [21]